هیئت مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور آب و بهداشت

هرسال نیاز به آب یک درصد بیشتر می‌شود. تا سال ۲۰۵۰ مصرف آب ۵۵ درصد بیشتر از حالا خواهد...