واردات کاغذ

محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث به خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گفت که تنها حدود شش تا هفت...

به گفته رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان و فروشندگان جراید به سبب کاهش شمارگان روزنامه‌ها راه دیگری برای بقای کیوسک‌داران باقی...

قیمت یک کیلو‌گرم کاغذ به نسبت یکسال قبل پنج برابر شده. ۱۷۰۰ هزار تن کاغذ وارداتی با ارز ۴۲۰۰...