واژگونی کشتی مسافربری

ناخدای کشتی سوول در زمان سانحه روی عرشه حضور نداشته و سکان آن در دست افسری کم‌تجربه بوده است....