واگذاری بیمارستان خمینی کرج

به گفته نماینده کرج از یک گروه پزشکی جدید برای مدیریت بیمارستان استفاده خواهد شد. هویت این گروه پزشکی...

کارگران و کارکنان بیمارستان خمینی کرج چهارشنبه ۳۰ آبان برای چهارمین روز پیاپی در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت...

بیمارستان خمینی کرج به قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان به یک گروه پزشکی فروخته شده. مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌ها...