واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی

در جریان تجمع‌های اعتراضی پی در پی کارگران این مجتمع، کارگران نی‌بر و کارگران حمل و تخلیه دست از...