وحی

تقی کیمیائی اسدی − موضوع رؤیاهای رسولانه سروش انگیزه نوشتن این مقاله درباره‌ی زیربنای علمی ادراکاتی است که سروش...

احمد علوی – گمانه اصلی نوشته این است که آیه‌های گوناگون متن قرآنی در مورد وحی دارای ابهام و...

احمد علوی – در زمانه ما پژوهش پیرامون وحی در چارچوب پیشین باقی نمانده و جنبه‌های دیگری یافته است....