وحید تاج

پيروز ارجمند، مديرکل دفتر موسيقی هجوم «افراد خودسر به کنسرت يزد را تأسف‌بار دانست» و گفت: «اين حرکت مورد...

«گروه‌های خودسر» در برگزاری کنسرت وحيد تاج، خواننده‌ای که در حوزه موسيقی سنتی فعال است در یزد اخلال ایجاد...