ورشکستگی صندوق های بازنشستگی

#حسن_روحانی، رئیس جمهوری در جشنواره ملی قدردانی از کارگران که به مناسبت هفته کارگر در سالن اجلاس سران برگزار...

حمله به نظام تأمین اجتماعی بخشی از پروسه چند ساله خصوصی‌سازی در ایران است. تحمیل بدهی به سازمان تامین...

بازنشستگان آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و چند ارگان دولتی با تجمع مقابل وزارت کار خواهان اجرای دقیق همسان‌سازی...

بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافت حقوق بازنشستگی توسط وراث، مشروط است به اینکه جمع...