وزارت اقتصاد

ایرج ادیب‌زاده - مسئولان دولتی از بحران‌زدگی نظام بانکی حرف می‌زنند. این بحران، ساختاری و دارای پیشینه و...

وزیر اقتصاد دولت روحانی می‌گوید در دو سال گذشته نفس‌اش را بریده‌اند و ترجیح می‌دهد که استعفاء دهد...

معاون اول روحانی با ابلاغ یک بخشنامه شش بندی، وزارت‌خانه‌ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی...