وزارت بهداشت

مجلس ایران صبح امروز بررسی

طی سه سال آینده، ۱۲۰

شمار بیماران تب مالت در

مسعود صالحی، رئیس مرکز توسعه

عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت

مقامات وزارت بهداشت، درمان و

حمیدرضا عزیزی فارسانی، عضو کمیسیون

وزارت بهداشت ایران می‌گوید که

حسن امامی رضوی، معاون درمان

مصطفی کریمی، مدیرکل نظارت بر

محمدکاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت

رضا حاجی‌حسینی - در شرایطی که خواست عمومی اختصاص دادن دوباره ارز مرجع به داروست، معاون وزیر صنعت آب...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش

نمایندگان مجلس ایران به محمدحسن