وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ايران

دانشگاه‌های تک‌جنسيتی، مؤسسات آموزش عالی غيردولتی به‌شمار می‌آيند و چون صدور مجوز برای آن‌ها متوقف شده است، بنابر اين...

يک وب سايت خبری گزارش داده که وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ايران در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور پيشين...