وزارت کشور آلمان

وزیر کشور آلمان به دنبال ارائه قوانینی است که به موجب آن، شهروندان این کشور دیگر حق دانستن اطلاعات...