وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران

حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت،