وزیر نفت عربستان

این تغییرات به پیشنهاد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای حل بحران مالی و اقتصادی عربستان سعودی در قالب...