وضعیت اضطراری ملی آمریکا

سنای آمریکا در دو روز دو بار برابر ترامپ ایستاد: ابتدا توقف حمایت از عربستان در جنگ یمن و...

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130314_USNationalEmergencyAgainstIran_HShariatmadari_HMansour_IrajAdibzadeh.mp3