وضعیت کارگران

سلامتی انسانها و از جمله کارگران، ثروت جامعه و فرد است و چرخ تولید اقتصادی نباید آنرا له کرده...