ولفگانگ ایشینگر

مهم ترین اجلاس امنیتی جهان در آلمان آغاز شد. ولفگانگ ایشینگر می گوید آمریکا و روسیه به هم اعتماد...