ولفگانگ شويبله

در حالی که بسیاری بر این نظرند که یونان به زودی حوزه یورو را ترک می‌کند، برخی از منابع...