وکيل آباد

 ۳۰ زندانی با جرائم مربوط به مواد مخدر به‌شکل پنهانی در دو نوبت در زندان وکيل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند.