ویتگنشتاین

سروش دباغ − در سطور پیش رو، بر آنم تا به نقد مقالۀ محمدرضا نیکفر با عنوان «روشنفکری دینی...

علی صبوحی − این نوشته در انتقاد از تقریر و تفسیر سروش دباغ از استدلال تبعیت از قاعده و...

سروش دباغ – از منظر ویتگنشتاین، فلسفه ورزی یک نوع فعالیت و روش است و بیش از آنکه صبغه...

سروش دباغ – جنس حرف زدن با خود، متفاوت از سخن گفتن با دیگرِ کاربران زبان نیست.

سروش دباغ − در این جستار، قرائت کریپکی از « استدلال تبعیت از قاعده» و نقد آن، صورتبندی و...

سروش دباغ − تبعیت از قواعد چگونه رخ می دهد؟ چه زمانی می‌توان گفت که من به نحوی موجه...

سروش دباغ − در این جستار مفهوم شباهت خانوادگی در"کاوش‌های فلسفی" و قرائت‌های مختلف از آن در ادبیات ویتگنشتاین...

سروش دباغ − در این جستار مفاهیم «بازی» و « بازیِ زبانی» در "کاوش‌های فلسفی" لودویگ ویتگنشتاین بررسی...

سروش دباغ – "کاوش‌های فلسفی" مهم‌ترین کتاب ویتگنشتاین در دوره دوم تفکر فلسفی اوست. کتاب، گفت وگویی میان نویسنده...

سروش دباغ − در این نوشتار، به فقرات انتهایی "رساله منطقی- فلسفی" و مشخصا تلقی ویتگنشتاین جوان از مفهوم...

احسان ابراهیمی − رساله منطقی- فلسفی پیشتر دوبار به فارسی ترجمه شده است، توسط ادیب سلطانی و عبادیان. این...

سروش دباغ – موضوع این نوشته گزاره‌های اخلاقی، سوژه متافیزیکی و ماهیت گزاره‌های فلسفی در نظام فلسفی "رساله" است.

سروش دباغ − در این نوشتار، با تفکیک میان معنا و مدلول و وضعیت امور ممکن و موجود، مؤلفه‌های...

سروش دباغ − خوانش استعلایی، رایج‌ترین و مشهورترین خوانش از "رساله" است. در این سلسله مقالات، می‌کوشم مؤلفه‌های محوری...

سروش دباغ − آیا می‌توان از خصوصیت یا خصوصیاتی مشترک در میان تمام فیلسوفان تحلیلی سخن گفت؟