ویلم فردریک هرمانس

ویلم فردریک هرمانس- واقعیتی که توصیف می‌‌شود اهمیت ندارد، بلکه کسی که آن را توصیف می‌کند اهمیت دارد. انسان...

ویلم فردریک هرمانس- در دنیایی که انسان دیگر به نامیرایی اعتقاد ندارد، سرپناه را می‌شود فقط در «اسطوره‌ی...