ویلیام شکسپیر

امیر کیانپور - کدام تئاتر ایرانی‌ توانسته بازنمای بازی‌های قدرت، و صحنه‌ی نمایش خودویرانگیری شاه یا ولی وفقیه،...

«هیاهوی بسیار برای هیچ» اقتباس مدرنی از نمایشنامه کمدی و عاشقانه ویلیام شکسپیر با همین نام است. موضوع اصلی...