يوزپلنگ ايرانی

فاروق سلیمانی، رئیس اداره محیط

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط

احمدعلی کیخا، معاون محیط زیست

کیوان هوشمند، مدیر دیدبان محیط

۴۶ هنرمند ايرانی برای حمايت از يوزپلنگ ايرانی آثار خود را در قالب يک نمايشگاه يک روزه به فروش...