يوسف رشيدی

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت

در پی تعطيلی امروز پايتخت به دليل افزايش آلودگی هوا، مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای تهران گفت امروز تهران...