يونس عساکره

در پی خودسوزی يونس عساکره، دستفروش خرمشهری در اعتراض به جلوگیری شهرداری از کسب و کارش، شهرداری خرمشهر گفته...