يونيسف

نزديک به يک ميليون کودک زير پنج‌سال سودان جنوبی در معرض سوء تغذيه قرار دارند. سازمان ملل نسبت به...

یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد،

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل