پارلمان ارمنستان

پارلمان ارمنستان برای دومین بار در یک هفته نتوانست نخست‌وزیر جدید برگزیند و به همین دلیل منحل اعلام شد....