پارلمان عراق و همه پرسی استقلال کردستان

نمایندگان کرد که در اعتراض به رأی‌گیری درباره همه‌پرسی استقلال کردستان، صحن پارلمان را ترک کرده بودند، در این...