پارک گئون‌هی

رئیس جمهوری کره جنوبی رفتار ناخدای کشتی "سوول" در ترک عرشه و عدم تخلیه سرنشینان را مشابه قتل دانست....