پانزدهمین روز اعتصاب رانندگان کامیون مهر ۱۳۹۷

دو راننده دیگر در روز پانزدهم اعتصاب دستگیر شدند. دانشجویان به سکوت اساتید در برابر بازداشت همکلاسی‌هایشان اعتراض کردند....