پانل‌ های خورشیدی

مجید محمدی محقق- ساخت مزارع پانل‌های خورشیدی در ایران با چالش‌های سختی از جمله قیمت ارزان گاز روبرو است....

مجید محمدی محقق- آیا تصمیم ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر برای سبد انرژی ایران خردمندانه است؟ و جنبه‌های زیست...

مجید محمدی محقق- چرا دولت ایران می‌خواهد نیروگاه اتمی را در سبد انرژی کشور جای دهد؟ چرا می‌خواهد ساخت...