پاپ

پاپ فرانسیس خواستار تخلیه هر چه سریعتر زنان، کودکان، و مهاجران بیمار محبوس در اردوگاه‌های لیبی شد. به گزارش...

پاپ فرانسیس وعده کرد: کلیسا از کودکان در مقابل سوء استفاده محافظت کند.

موضوع این نوشته اختلاف‌های سیاسی بر سر خواست اصلاح دینی پس از قیام مارتین لوتر، تنش‌های فرقه‌ای ناشی...

این مقاله که به مناسبت پانصدمین سالگرد رفورماسیون ترجمه شده، به سیر فکری لوتر، زمینه اجتماعی-سیاسی اندیشه‌‌های او و...

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130401_ChemandazNr13_KouroshErfani_PanteaBahrami.mp3