پاکسازی حلب

روسیه گردانی چندصدنفره را برای تأمین امنیت به حلب فرستاد. پوتین نیز دستور توسعه پایگاه دریایی این کشور در...

در پی پیروزی نیروهای دولتی سوریه در حلب، مین‌های کارگذاری‌شده در این شهر در حال پاکسازی‌اند. اکنون نبردها در...