پایان‌نامه

مریم قهرمانی – پژوهشی درباره فساد پیامد مدرک‌گرایی، پایان‌نامه فروشی، تقلب علمی، زورگیری علمی، رانتی به اسم سهمیه و...

س. اقبال – تولید و توزیع و فروش پایان‌نامه دانشگاهی به یک رشته اقتصادی پررونق تبدیل شده است. گزارشی...

چند سالی است که موضوع خرید و فروش پایان‌نامه مطرح شده است. دو پرسش اساسی: چرا برخی پایان‌نامه...