پایان دادن داوطلبانه بارداری

بنا بر حکم دیوان عالی آمریکا که سال ۱۹۷۳ صادر شده سقط جنین در آمریکا قانونی است اما دونالد...