پایگاه هوایی بگرام

این هواپیمای بوئينگ ۷۳۷ که از پايگاه هوايی آمريکا در بگرام افغانستان به مقصد دوبی در حال پروزار بوده،...