پاییز

با گذشت بیش از دو

در روزهای گذشته اولین برف پاییزی برخی از مناطق تهران را سفیدپوش کرده است.

به‌تازگی نماهانگی از تارا تیبا، هنرمند ایرانی مقیم استرالیا با نام «پاییز» در سبک موسیقی تلفیقی منتشر شده است.