پتروشيمی رازی

موسی هنديجانی، مازيار رحيم‌زاده، غلامحسين حيدری و عادل راشدی چهار تن از فعالان کارگری شرکت پتروشيمی رازی کرمانشاه با...

نخستین جلسه محاکمه موسی هندیجانی،

هشت نفر از کارگران پتروشیمی

بیش از هزار کارگر “پتروشیمی