پتروشیمی تکس آریا

۴۵ کارگر پتروشیمی تکس آریا که در بهمن در اعتراض به حکم اخراج خود اعتصاب کرده و با پادرمیانی...