پتروشیمی رازی

ر پتروشیمی‌های ماهشهر، کارگران از ۷ صبح تا ۶ یا ۷ بعد از ظهر یعنی عملاً معادل دو ماه...

این کارگران که قراردادهای آنها به صورت پیمانکاری است به نحوه اجرای طبقه‌بندی مشاغل و تبعیض در حقوق و...

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره محکوميت چهار تن از کارگران پتروشيمی رازی، آن را «بحثی عادی» خواند.