پراید استانبول

رامتین شهرزاد - با وجود سرکوب‌های دولتی، تعامل مردم ترکیه با دگرباشان جنسی منجر به تغییرات اجتماعی‌ای شده که...

زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا