پرونده حصر

تبلیغاتی به راه افتاده مبنی بر آنکه محصوران قصد داشتند زمینه تحریم ایران را با ایجاد آشوب فراهم کنند....

صادق آملی لاریجانی به دو موضوع اشاره کرد: فتنه در مقابل بصیرت و حقوق‌های نجومی در برابر پاکدستی قضات...