پرونده فساد در سازمان میراث فرهنگی

هنوز هویت مدیر بازداشت شده و دلیل دستگیری او افشاء نشده است. پیش از این نیز شماری از مدیران...

رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی در مراسم تودیع‌اش بیلانی از خدماتش ارائه داد. سرنوشت چند پرونده فساد دیگر از...