پرويز کاظمی، وزير رفاه دولت نهم

پرويز کاظمی گفته احمدی نژاد فکر می‌کرد که در پادگان و ارتش يک ژنرال وجود دارد و مابقی سربازند....