پروژه حرم تا حرم

امضاکنندکان این طومار اعتراضی از حسن روحانی خواسته‌اند تا در اجرای پروژه «از حرم تا حرم» تجدیدنظر کند....