پریسا حمیدی

پریسا حمیدی- رئیس سازمان محیط زیست با تمام تاکیدی که او بر بحرانی بودن مساله آب داشته، هنوز هیچ...

پریسا حمیدی- کتاب «آموزش بهداشت محیط زیست به کودکان» هم ضرورت آموزش بهداشت محیط زیست به کودکان و هم...

پریسا حمیدی- در منطقه کرخه، عامل موفقیت فنی طرح‌های آبخیزداری، مشارکت ۷۵ درصدی روستاییان بود. برنامه‌های حفظ محیط...

پریسا حمیدی- این کتاب نشان می­‌دهد که برای ارزیابی آبخیزداری باید از روش‌­های ترکیبی استفاده کرد و یک روش...