پریسا سیفی

او بیش از صد روز است که در بازداشتگاه نگهداری می‌شود و برای اعتراف اجباری تحت فشار است...