پریناز باغبان حسنی

محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، با وجود وخامت حالش و...