پساب آلوده

استفاده از پسآب زاینده رود برای آبیاری مزارع اصفهان، اکوسیستم منطقه را در معرض خطر قرار داده است.

در کمبود آب، در نبود سیستم تخلیه فاضلاب شهری، پسآب منبع آب شده است: کشاورزی با آب آلوده به...

علیرضا خزایی، بخشدار بخش مرکزی قم خبر داده که کشاورزان در این شهر، از آب آلوده به پساب صنعتی...

او در این برنامه که با نام «غسل التماسی پترُس» معرفی شده با الگو گرفتن از افسانه «پترس» و...