پست‌مدرن

یاکوب ام. هلد − ژان−فرانسوا لیوتار در توضیح تعارض مدام به نمونه آشویتس اشاره می‌کند. نزد او این مورد...

ذکریا قادری − نیچه با نقد مبانی فلسفی مدرنیته، اندیشه سیاسی مدرنیته را زیر سئوال برده و زمینه گذار...

دو جستار در توضیح مفهوم "تعارض" و نقد متافیزک اجماع از دید ژان-فرانسوا لیوتار

ژاک پولن – این مقاله در نقد دیدگاه هابرماس و آپل است و بر ضرورت احیای عقل به مثابه...

ژاک پولن − نویسنده در این مقاله تلاش می‌کند تا با توجه به نظرات لیوتار, به معرفی و نقد...

اکبر کرمی – برخی منتقدان پسامدرنیته‌ی واپس گرا آشکارا به مخالفت با بسیاری از استانداردهای پسامدرن و مدعیان آن...